Genveje


Et løfte til landets småbørn

Ulighed i børns opvækstvilkår kan føre til ulighed i deres senere livschancer. Små børn, der ikke får den omsorg, støtte og stimulering, som de har brug for, trives dårligere og har sværere ved at lære. Det tidligere SFI har i en analyse fastslået, at op mod 20 pct. af danske børn har risiko for at opleve en læringsulighed, som er meget svær at rette op på senere i livet. Det er alt for mange, og det skal vi som samfund og som velfærdsprofessionelle gøre noget ved. Og vi skal sætte ind tidligt i børnenes liv, for de allerførste år er grundlæggende for deres senere livsmestring, dvs. deres forudsætninger for at lære, udvikle sig og håndtere udfordringer.

Hele familien skal med

Der er mange gode initiativer og indsatser i gang rundt om i landet for at hjælpe sårbare og udsatte børn og familier. NUBU har blandt andet kortlagt en række lovende initiativer i sundhedsplejen til at mindske læringsulighed. Samtidig er der behov for at tænke i et endnu bredere perspektiv. Hvis vi for alvor vil læringsuligheden til livs, er det ikke nok at fokusere på fx sproglig eller kognitiv stimulering af det enkelte barn. Vi skal se på hele familien og på de forudsætninger for læring og trivsel, der er i hjemmet og lokalsamfundet. Vi skal højne såvel forældrenes som børnenes livskvalitet og skabe gode og trygge grundvilkår og livsbetingelser for barnet.

Styrket samarbejde
Det er ikke en opgave, der kan løses af en enkelt faggruppe alene. Det kræver tværfagligt samarbejde og sammenhæng. Faggrupper skal samarbejde endnu tættere end hidtil. Sundhedspersonale, pædagoger, lærere og socialrådgivere – for blot at nævne nogle få – skal danne sig fælles forståelser og skabe kontinuitet i de indsatser, de tilbyder den enkelte familie.

Det kræver også fagligt mod og nytænkning. Samtidig bør fremtidige udviklingsinitiativer tage afsæt i den eksisterende praksis, og det bør prioriteres at skabe et mere sikkert vidensgrundlag for det arbejde, der allerede foregår. Forskere bør engagere sig i den dagligdag og praksis, som børn, forældre og fagfolk står i. Sådan kan vi sammen bidrage til udviklingen af praksisnære, forskningsbaserede løsninger, der har effekt og også på langt sigt kan gavne de mest udsatte børns læring og trivsel.

Netop fordi det er et fælles ansvar at skabe gode opvækstvilkår for alle børn, har NUBU tilsluttet sig Småbørnsløftet med de to ambitiøse mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig

Vi skal være ambitiøse. Først og fremmest for børnenes skyld. Derfor står NUBUs forskere klar til at udvikle viden og systematik og skaffe overblik og dokumentation, der kan styrke og forbedre de tidlige indsatser for Danmarks småbørn.

Morten Hulvej Rod
Centerchef