Genveje


Arrangementer

Inspirationsmøde: Forandringer, som skaber værdi

Tirsdag d. 20. november 2018
Kl. 09.00 - 13.30

på First Hotel Grand, Odense

Vil I gerne arbejde mere på tværs på børn- og ungeområdet? Så kom til Socialstyrelsens gratis inspirationsmøde om forandringer, der skaber værdi. Hør om teoretiske og praktiske perspektiver på implementering og forandringsprocesser og få indblik i erfaringerne fra tre kommuner.

Den tidlige forebyggende indsats kræver sammenhæng og går på tværs af børne- og ungeområdet. I arbejdet mod en tidligere forbyggende indsats møder mange derfor udfordringen med forandringsprocesser på tværs af afdelinger og fagområder, hvad enten der er tale om organisationsforandringer, samarbejdsformer, implementering af konkrete metoder eller noget helt fjerde. Det er baggrunden for denne inspirationsdag om tiltag, der har fokus på at styrke sammenhængen mellem myndigheds-, udfører- og almenområdet. Formålet med dagen er at give inspiration, teoretisk viden samt praktiske modeller og værktøjer til at planlægge forandringsprocesser, der styrker det tværgående arbejde på børn- og ungeområdet.

Arrangementet er målrettet medarbejdere og ledere fra det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Regionale og private leverandører og faglige organisationer er også meget velkomne. Tilmelding senest 5. november 2018.

Se programmet her (åbner som pdf) og læs mere og gå til tilmelding på Socialstyrelsens hjemmeside

NUBU
Konference: Udfordrende og læringspotente overgange til voksenlivet

Torsdag d. 22. november 2018
Kl. 09.00-15.30
På AFUK

Center for Ungdomsforskning afholder konference med fokus på overgange i ungdomslivet på kanten til voksenlivet. På risici og udfordringer ved de forskellige overgange – og deres læringspotentialer og muligheder.

Yderligere information findes på Center for Ungdomsforsknings hjemmeside

NUBU

Ph.d.-forsvar: Små børns perspektiver på inklusion

Torsdag den 22. november 2018
Kl. 13.00-16.00

på Roskilde Universitet

Kurt Bendix-Olsen er lektor ved Center for Anvendt Velfærdsforskning på UCL og forsvarer sin ph.d.-afhandling på RUC. Den handler om små børns inklusion.

NUBU
Konference: Landskonferencen om medfødt døvblindhed

Tirsdag d. 27. til onsdag d. 28. november 2018
På Odeon i Odense

Socialstyrelsen afholder landskonferencen om medfødt døvblindhed under overskriften ”Sammen bliver vi dygtigere – tværfaglige perspektiver og metoder”.
Vær med og få opdateret din viden om tværfaglige metoder og samarbejdsmodeller. Lad dig inspirere af nyeste viden og af erfaringer fra projekter, metoder og indsatser, hvor tværfagligheden har en særlig betydning for borgeren med medfødt døvblindhed – og bidrag med egne refleksioner i en af de spændende workshops og netværk med kolleger fra hele landet.

Program, priser og tilmelding på Socialstyrelsens hjemmeside

NUBU 

Temadag: Hvilken rolle har grundskoler, klubber og fritidstilbud i det forebyggende arbejde med negativ social kontrol?

Onsdag d. 28. november 2018
Kl. 09.00-16.00

Sted: Eigtveds Pakhus, København

Negativ social kontrol kan komme til udtryk på mange måder og variere i form og omfang. Temadagens indhold vil beskæftige sig med, hvordan man kan fremme specifikke beskyttelsesfaktorer og forebygge risikoadfærd, inden kontrollen udvikler sig i mere alvorlig retning og desuden at forhindre, at den overhovedet finder sted. Herunder, hvordan fagprofessionelle indgår i dialog med børn, unge og forældre med henblik på at styrke børn og unges modstandskraft mode negativ social kontrol.

Yderligere information og tilmelding via Undervisningsministeriets hjemmeside

NUBU
Tema-arrangement: Kvaliteten af undersøgelser på børne-ungeområdet

Onsdag d. 28. november 2018
Kl. 10.00-16.00

I Valby Kulturhus, Teatersalen

Foreningen RIFT (Foreningen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel) afholder tema-arrangement med fokus på Den børnefaglige undersøgelse (§50) og forældrekompetenceundersøgelser.
Det er komplekst at undersøge børn, unge og familiers udfordringer, ressourcer og kompetencer. Forholdet mellem metodefrihed og retssikkerhed på undersøgelsesområdet har i årevis været et debatteret emne. Gennemførelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser er ikke lovreguleret. Kommuner kan udarbejde den socialfaglige undersøgelse på mange forskellige måder.

På temadagen giver foreningen RIFT caseeksempler på undersøgelsesforløb, hvor manglende kvalitet og retssikkerhed har haft store konsekvenser for sagernes videre forløb.
Der sættes fokus på emnet i kølvandet på tænketanken Justitia, som netop har udgivet rapport om tvangsanbringelser, indeholdende anbefalinger om blandt andet bedring af retssikkerheden, når der udføres forældrekompetenceundersøgelser. I Norge har man et organ: Barnnsakkyndig Kommisjon, som skal sikre kvaliteten af undersøgelserne. Begge disse løsningsforslag vil blive belyst, suppleret af fokus på den indholdsmæssige side af undersøgelserne.

Som afslutning drøftes der i paneldebat - med deltagelse af blandt andet politikere fra Folketinget - mulige lovgivningsmæssige og organisatoriske tiltag for at forbedre retssikkerhed og sikre undersøgelsernes kvalitet.

Yderligere information, program og tilmelding (åbner som pdf)

NUBU
Konference: Eksklusion - Vi skal forstå, før vi handler

Torsdag d. 29. november 2018
Kl. 09.30-15.30

På US SYD, Campus Kolding

Hvad skubber unge ud af fællesskabet? Hvordan opleves det at stå udenfor? Hvad siger forskningen om eksklusionsprocesser og deres konsekvenser?
Ligeværd og UC Syd inviterer til konference om eksklusion, inklusion og betydningen af inkluderende indsatser gennem arbejde, familieliv, fritid, bolig og uddannelse. Der sættes fokus på den aktuelle status for indsatser og overgange for unge på vejen fra skole til uddannelse til beskæftigelse og til bolig.
Konferencens formiddag kaster lyset på at forstå de ekskluderende processer. Eftermiddagen sætter fokus på de inkluderende indsatser, der gøres og kan gøres. Når du går hjem fra konferencen, er du klogere på, hvordan du kan hjælpe den enkelte unge

Tilmelding, program og priser på UC Syds hjemmeside

NUBU
Konference: National konference om børnerettigheder

Mandag d. 3. december 2018
Kl. 09.00-16.00

På Hotel Nyborg Strand

Vær med til at sætte socialt udsatte børn og unges rettigheder på dagsordenen, når Socialstyrelsen inviterer til national konference om børnerettigheder. Hør om potentialer, udfordringer og de gode eksempler. Alle børn og unge i Danmark er gennem Børnekonventionen sikret ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. Men hvordan gør man i praksis – særligt, når det gælder udsatte børn og unge?
Socialstyrelsen sætter med denne konference fokus på, hvordan forskellige aktører på børneområdet kan varetage og fremme udsatte børn og unges rettigheder og herigennem styrke deres trivsel og udvikling.
Konferencen vil gennem faglige oplæg i plenum og målrettede workshops præsentere forskellige perspektiver på børnerettigheder, potentialer og udfordringer. Der vil være gode eksempler og inspiration til, hvordan reel inddragelse og varetagelse af børn og unges rettigheder kan bidrage til at skabe bedre løsninger.

Yderligere information, tilmelding og program på Socialstyrelsens hjemmeside.

NUBU
VISO-Konference: Forankring af viden på det specialiserede socialområde

Tirsdag d. 4. december 2018
Kl. 09.00-15.35

På Nyborg strand

VISO-konferencen 2018 giver viden til ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale, regionale og private tilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd.
På dette års konference kan man opleve neuropsykolog og forfatter Dorte Birkemose holde oplæg om, når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse. Professor Janne Seemann taler om, hvad de professionelle gør, når sammenhænge på tværs ikke fungerer, og leder Søren Østergaard vil tale om, når præstationskultur er et livsvilkår.
Derudover vil der være mulighed for at deltage i to ud af 15 videnssessioner, som har til formål at videregive erfaringer i at omsætte specialiseret viden til praksis.

Yderligere information, program og tilmelding findes på Socialstyrelsens hjemmeside

NUBU 
Kursus: Forældrekompetenceundersøgelser

Tirsdag d. 4. december 2018
Kl. 09.00-16.00

På Københavns Professionshøjskole, Tagensvej

Kurset giver dig en indføring i, hvordan forældrekompetenceundersøgelserne bliver gennemført, hvordan de kan anvendes i sagsbehandlingen, og hvordan der med afsæt i forældrekompetenceundersøgelserne kan arbejdes med at udvikle og styrke forældrenes kompetencer.
Kurset er en del af Børnekataloget, og kursusleverandøren er Seminarer.dk.

Læs mere og tilmeld dig på VIA University Colleges hjemmeside

NUBU

Social Friday

Fredag d. 7. december 2018
Kl. 14.00-16.00

I auditoriet, Institut for Socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej 35, Frederiksberg

På Social Friday 7. december deler Manon Lavaud ud af historier fra sin afhandling.
Manons forskning tager afsæt i en problematisering af, at fortællinger om udfordringer meget ofte er de eneste historier, der fortælles om børn og unge i ud-satte positioner. Med henblik på at nuancere og forstyrre problemforståelserne præsenterer Manon et mylder af historier på baggrund af interviews og observationer med 14 børn og unge samt 33 praktikere og pårørende omkring dem.
Ph.d. projektet var forankret i det femårige forsknings- og udviklingsprojekt Det ”særlige” som potentiel ressource på RUC.

Manon Lavaud er cand. soc. og adjunkt ved socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Social Friday afholdes af socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og er gratis og åbent for alle. Ingen tilmelding, bare mød op.

NUBU

Inspirationsmøde: Forandringer, som skaber værdi

Kursus: Inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

Onsdag d. 12. december 2018
Kl. 09.00-16.00

På UC Sjælland

Nyeste tal fra Esbjerg Kommune viser, at i de af kommunens børnesager hvor der har været foretaget familierådslagning er 44 procent blevet arkiveret. Tallene taler for sig selv. Der er et stort forandringspotentiale, når vi som professionelle systematisk involverer barnet/den unge, dennes familie og netværk i problemløsningen, og på en måde, hvor ansvaret ikke bliver familiens alene. Men hvordan griber vi familierådslagning og netværksmøder an i praksis? Hvad siger forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området?
Kurset giver dig øget viden og redskaber i praksisnære metoder, der styrker inddragelse af udsatte børn og unge og deres familier.

Kurset er en del af Børnekataloget, og kursusleverendøren er Seminarer.dk.

Yderligere information og tilmelding på VIA University Colleges hjemmeside
Bemærk at tilmeldingen kun er åben for arrangementet på UC Sjælland.

NUBU
NUBU Årsmøde 2019: Hvordan forbedrer vi sammenhængen i indsatser til udsatte børn og unge?

Tirsdag d. 29. januar 2019
Kl. 13.00-16.30
På NUBU, Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej 35, Frederiksberg

Der tales meget om større sammenhæng som en vigtig del af løsningen på udsatte børns og unges problemer. Regeringen barsler med en ny sammenhængsreform, og professionshøjskolerne uddanner fremtidens fagprofessionelle til at arbejde på tværs af fag og sektorer. I NUBU har vi fokus på forskning, der kan bidrage til at skabe større sammenhæng i indsatserne. Men hvad er sammenhæng? Hvordan skabes det? Hvordan opleves sammenhæng set fra børns, unges og familiers perspektiver? Og hvordan sikrer vi, at nye sammenhængstiltag bliver mere end gode intentioner og reelt kommer udsatte børn og unge til gavn

På årsmødet vil NUBUs forskere i dialog med centrale aktører på området og årsmødets deltagere belyse og diskutere problemer og mulige løsninger i forhold til kontinuitet og sammenhæng.

Årsmødet er åbent for alle, der arbejder for og med udsatte børn og unge – forskere, undervisere, praktikere, ledere, beslutningstagere og frivillige. Vi håber på en givende eftermiddag, hvor vi alle går hjem med ny inspiration og forståelse. NUBU byder på et glas og lidt snacks efter årsmødet, så dagens dialoger kan fortsætte i uformelle rammer.
Tilmelding senest 20. januar 2019.

Læs om programmet og få mere info om årsmødet her