Genveje


Arrangementer

Seminar: Fædre på Forkant

Tirsdag d. 12. november 2019

Kl. 14.30-17.30
Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade

Københavns Professionshøjskole, SUS og Center for Børneliv afholder seminaret Fædre på forkant. Seminaret omhandler fædre i sårbare og udsatte positioner. Hvordan vi bedst muligt inddrager fædre i det tidlige omsorgsarbejde, hvad vi ved om fars betydning i småbørns liv, hvad fædrene selv siger og erfaringerne fra praksis.  

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Temamøde: Styrk samarbejdskæden i den tidlige opsporing af mistrivsel hos små børn

Tirsdag d. 12. november 2019
Kl. 9.00-16.00
Sted: Roskilde Kongrescenter

En tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at opspore og hjælpe børn i udsatte positioner. Det er derfor afgørende, at fagpersoner, der har med børnene at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler på deres bekymring via tværfagligt samarbejde.
Socialstyrelsen sætter på efterårets møde derfor fokus på, hvordan man på tværs af social-, almen- og sundhedsområdet arbejder med tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel, og hvordan det tværfaglige samarbejde kan udvikles og styrkes.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Hvordan styrker vi de positive fællesskaber?

Tirsdag d. 12. november i København og fredag d. 15. november i Aarhus
Kl. 11.00-14.30

Sted: Børns Vilkårs Hus, København og Godsbanen, Aarhus

I samarbejde med Trygfonden inviterer Børns Vilkår til konference om psykisk mistrivsel og fællesskabets betydning for børns trivsel i grundskolen. Konferencen vil give indblik i børn og unges eget syn på psykisk mistrivsel og det at stå udenfor fællesskabet samt byde på oplæg med førende eksperter og praktikere.

Læs mere og tilmeld dig her

NUBU
Videnskursus om efterværn

Tirsdag d. 12. november i Holstebro og tirsdag d. 3. december i Haderslev
Kl. 9.00-16.00

Sted: VIA, Holstebro og UC Syd, Haderslev

Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for anbragte unge, og de kan derfor have behov for støtte. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn. Kurset giver indsigt i de centrale elementer i forhold til at støtte de unge i efterværn til et godt voksenliv. Der er fokus på de lovgivningsmæssige rammer og mulighederne for at understøtte en helhedsorienteret indsats og den unges behov.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet i Holstebro her eller arrangementet i Haderslev her.

NUBU

Kursus: Børn som pårørende

Onsdag d. 13. november 2019 i Hillerød eller onsdag d. 4. december 2019 i Holstebro
Kl. 9.00-16.00

Sted: Københavns Professionshøjskole, Hillerød og VIA Holstebro

Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.

Læs mere og tilmeld dig kurset i Hillerød her eller kurset i Holstebro her.

NUBU

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Torsdag d. 14. november 2019
Kl. 9.00-16.00

Sted: VIA, Aarhus N

Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb? Videnskurset giver dig øgede kompetencer til at navigere som myndighedssagsbehandler i sager med voldelige og seksuelle overgreb.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Videnskursus om plejefamilieområdet

Torsdag d. 21. november 2019
Kl. 9.00-16.00

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Næstved

Der er de seneste år opstået et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, og med lovændring og indførelse af nye plejefamilietyper forudsætter dette særlig opmærksomhed i sagsbehandlingen, når der er tale om anbringelse i plejefamilie. Kurset vil bl.a. give indblik i, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem myndighedssagsbehandler, familieplejekonsulent og plejefamilie samt kendskab til udviklingsprojekter og kommunale positive praksiserfaringer på plejefamilieområdet.

 Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Ny udsathed blandt unge

Mandag d. 25. november 2019
Kl. 9.00-15.30

Sted: Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole

Center for Ungdomsforskning afholder konference om udsathed blandt unge. Mange unge i Danmark trives og har det godt. Man fristes næsten til at sige, at unge objektivt set aldrig har haft bedre muligheder end i dag, og i den seneste globale lykkemåling ligger Danmark blandt de højest placerede i verden. Samtidigt ser vi paradoksalt nok også, at oplevelsen af mistrivsel, udsathed og sårbarhed breder sig blandt et stort antal unge, ligesom at vi fortsat kæmper med et vedholdende antal meget udsatte unge, som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

På konferencen går vi på jagt efter forståelser af udsathed blandt unge og tager temperaturen på udsatheden i et af verdens rigeste og mest privilegerede lande.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Dialogmøde med advokater der møder i børnesager

Mandag d. 25. november 2019
Kl. 15.30-17.30

Sted: Ankestyrelsen, Aalborg

Ankestyrelsen inviterer til åbent dialogmøde for at tale om samarbejdet mellem advokater og Ankestyrelsen på børneområdet, herunder i klagesager om børn, underretningssager og retssager.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Seminar: Children’s mediating role and challenges in refugee and migrant families’ everyday life

Mandag d. 25. november 2019
Kl. 9.30-17.30

Sted: DPU Campus Emdrup

Seminaret handler om den rolle, som børn i migrantfamilier har som oversættere mellem deres modersmål og destinationslandets sprog, de er såkaldte "language brokers", og hvilke udfordringer det skaber.

Læs mere om og tilmeld dig her.

NUBU
Temadag om fravær, sygeundervisning og prøve på særlige vilkår og fritagelse

Mandag d. 25. november 2019
Kl. 9.30-15.45

Sted: Comwell Roskilde

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder temadag om fravær, sygeundervisning samt prøve på særlige vilkår og fritagelse. På temadagen formidles juridisk og pædagogisk vejledning inden for de tre temaer.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil fortælle om regler, bekendtgørelser og vejledninger om fravær, sygeundervisning samt prøve på særlige vilkår og fritagelse.
En skole, en kommune og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil give inspiration til arbejdet med fravær, sygeundervisning samt prøve på særlige vilkår og fritagelse.
Og endelig vil dagen byde på oplæg om skoleangst og aversioner mod skolen samt skolefravær og skolekultur.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Kursus: Skolegang og skolevægring

Tirsdag d. 26. november 2019
Kl. 9.00-16.00

Sted: SOSU Nord, Aalborg 

Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
Kurset er for myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet, medarbejdere fra det almene og specialiserede skoleområde og andre, der arbejder med børn og unge, der er i risiko for at udvikle skolevægring eller har skolevægring. På kurset får du indsigt i de juridiske rammer samt forskning og praksiserfaringer om særlige risikofaktorer og indsatser i forhold til skolevægring.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU

Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

Tirsdag d. 26. november 2019
Kl. 9.00-16.00

Sted: Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18

Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn? Kurset giver indsigt i de juridiske krav til opfølgning og tilsyn samt viden om, hvordan man kan planlægge og foretage opfølgninger på den mest hensigtsmæssige måde.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Videnskursus om børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Onsdag d. 27. november 2019
Kl. 9.00-16.00

Sted: UCL, Odense

Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing? Kurset er henvendt til myndighedssagsbehandlere samt medarbejdere der arbejder med indsatser og foranstaltninger for børn og unge i udsatte positioner samt inden for det almene område, herunder PPR, personalet i dagtilbud, skoler, SFO/fritidsklubber, sundhedsplejersker og dagplejere. På kurset opnår du viden om tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og får kendskab til metoder til opsporing af udsatte børn og unge.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Inspirationsmøde: Børn og unges hverdagsliv i en tidlig og forebyggende indsats

Mandag d. 9. december 2019
Kl. 9.00-16.00

Sted: Odeon, Odense

Hvad betyder hverdagslivet, når vi taler om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge? Hvordan kan vi styrke samarbejdet på tværs af almen-, social- og civilsamfundsområdet om at sikre udsatte børn og unge har et godt hverdagsliv? Og hvordan går det i praksis med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner og arbejde ud fra et forebyggende mindset?
Det er omdrejningspunkterne for Socialstyrelsens inspirationsmøde den 9. december, som er det sidste af en række arrangementer i regi af Socialstyrelsens rådgivning om en tidligere forebyggende indsats.
 
Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Videnskursus om matchning til en foranstaltning

Torsdag d. 19. december 2019
Kl. 9.00-16.00

Sted: Københavns Professionshøjskole, Hillerød

Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på? Kurset er henvendt til myndighedssagsbehandlere, ledere på børne- og ungeområdet, familieplejekonsulenter eller leverandører, der arbejder med udsatte børn og unge.

Når du har gennemført kurset har du fået indsigt i det lovgivningsmæssige grundlag for valg af foranstaltninger samt forsknings-og praksisbaseret viden om, hvordan man bedst matcher et barn eller en ung til en foranstaltning.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Inklusionsvejlederens dag 2020

Onsdag d. 15. januar 2020
Kl. 9.00-16.00
Sted: Københavns Professionshøjskole

Kom og deltag i Inklusionsvejlederens dag med ekspertoplæg, workshops og refleksion vedrørende aktuelle temaer på inklusionsområdet. På denne årlige konference får du ny viden, inspiration og mulighed for at netværke med andre, der brænder for at skabe stærke fællesskaber og deltagelsesmuligheder for børn og unge i udsatte positioner. Programmet offentliggøres i starten af november 2019.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Social Temadag: Medfølelsens pris

Onsdag d. 15. januar 2020
Kl. 9.00-15.45

Sted: Via University College

Som professionel hjælper er det berigende og meningsfuldt at gøre en forskel i andres liv, men det kan også være slidsomt dagligt at møde smerte, angst og lidelse eller trusler, vrede og aggressioner og blive ved med at tilbyde indføling.

​Denne sociale temadag sætter fokus på den risiko, der er forbundet med at arbejde i ”hjælperfag” som fx plejeforælder, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, skolelærer, psykolog eller sosu-assistent. På temadagen bliver du mødt og hjulpet til ikke at tage det som et personligt, skamfuldt og privat nederlag at blive dybt påvirket og i forskellig grad slidt af mødet med dem, du forsøger at hjælpe.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Småbørnskonferencen 2020

Onsdag d. 15. januar til torsdag d. 16. januar 2020
Kl. 9.30 (onsdag) - 14.00 (torsdag)

Sted: Hotel Nyborg Strand

Årets Småbørnskonference har undertitlen Sprog og Deltagelsesmuligheder. Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan er fokus på børns deltagelsesmuligheder og i den sammenhæng betydningen af de pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet blevet aktualiseret. Konferencen giver forskellige perspektiver på koblingen mellem deltagelsesmuligheder og læringsmiljøer ud fra forskellige faglige ståsteder; og giver dig ad den vej inspiration og ny viden til at arbejde videre med feltet i egen praksis.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Social Talks: Familien i fokus

Tirsdag d. 21. januar 2020
Kl. 16.00-20.00
Sted: Gladsaxe bibliotek

Dette Social Talks event sker i samarbejde med Gladsaxe Kommune, som i flere år har arbejdet målrettet med en tidlig og helhedsorienteret indsats. Til eventet tages der afsæt i Gladsaxe Kommunes erfaringer og der sættes lys på den tidlige opsporing af børn i risiko for mistrivsel.

Programmet for eventet opdateres løbende, men du kan allerede nu læse mere og sikre dig en plads her.

NUBU
KL's Børn og Unge topmøde: Stærkere fællesskaber - Bedre trivsel

Torsdag d. 30. til fredag d. 31. januar 2020
Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære. Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle har behov for at være en del af et fællesskab. Desværre trives alt for mange børn og unge ikke. Flere lever med angst eller i ensomhed, og en stigning i henvisninger til specialtilbud peger på en udvikling i den forkerte retning. Det skal ændres. For vores børn, unge og samfunds skyld. På topmødet ses der nærmere på muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre, at ingen børn vokser op uden trivsel og at være en del af et fællesskab

Læs mere og tilmeld dig her.