Genveje


Arrangementer

Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

Torsdag den 20. september 2018
kl. 9 - 15.30

på Hotel Nyborg Strand

Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk.

En tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier, som befinder sig i udsatte positioner, kan give livslang effekt. Både for de mennesker, der modtager en indsats, og for samfundet som helhed. Den 20. august 2018 afholder Socialstyrelsen og VIA University College en konference med fokus på aktuelle metoder, der virker i den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Første del af dagen byder på tre faglige oplæg, der hver giver forskellige vinkler på den tidlige forebyggende indsats. Her vil den norske professor Ivar Frønes, lektor Mette Skovgaard Væver og professor Barbara Hoff Esbjørn stille skarpt på problematikker omkring social eksklusion, mistrivsel blandt små- og spædbørn og den stigende tendens til angst blandt børn og unge.

Eftermiddagens program består af en række forskellige workshops. Nogle omhandler specifikke metoder (fx FIT, DUÅ, PMTO og Cool Kids), andre handler om resultatdokumentation, satspuljeinitiativet om lovende praksis og tilpasning af virksomme metoder til en dansk kontekst.

Konferencen henvender sig til kommunale ledere og praktikere, som arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Det er gratis at deltage. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2018. Der er åben for tilmeldinger nu.

Program, tilmelding og yderligere oplysninger på VIAs hjemmeside

NUBU

Konference: Inkludigi – IT til inklusion i folkeskolen

Tirsdag den 2. oktober 2018
kl. 9.30 - 15.30

på ODEON i Odense

Hvordan kan computerspillet Minecraft bruges til konflikthåndtering? Og hvordan kan appen Scan How fremme både faglig og social inklusion?

Er du lærer, skolepædagog eller leder på en skole, og nysgerrig på, hvordan IT og inklusion hænger sammen? Så vil Inkludigi-projektet gerne invitere dig til en gratis konference om, hvordan IT kan skabe nye muligheder for inkluderende fællesskaber for børn i folkeskolen. Kom og hør, diskuter og prøv, hvordan IT kan skabe nye deltagelsesmuligheder, hindre eksklusion og frigive ressourcer og måske endda tid til andre indsatser.

Tilmelding, program og yderligere oplysninger på SUS - Socialt Udviklingscenters hjemmeside

NUBU

Seminar: Har flygtningebørn fuld adgang til sundhed i Danmark?

Onsdag den 10. oktober
kl. 15.30-18.30

På Rigshospitalet, auditorium 93, København

Børn i asylsystemet og børn uden lovligt ophold er sårbare, med særlige sundhedsbehov. Ifølge internationale konventioner har alle børn ret til fri og lige behandling, men blandt sundhedspersonale, støtteorganisationer og forældre er der stor usikkerhed om, hvad børnene har ret til i praksis. Hvem har ansvaret, og hvem skal betale for dem?

Dansk Pædiatrisk Selskab har derfor udarbejdet en retningslinje til børnelæger og andet sundhedspersonale om sundhedsrettigheder for flygtningebørn og børn uden lovligt ophold.

Ved dette møde vil den nye guideline blive præsenteret. Vi vil diskutere barrierer, der i praksis hindrer lige adgang til sundhed, og hvordan vi som sundhedsfaglige kan mindske disse barrierer.

Se program og yderligere info på facebook.
Tilmelding senest 7. Oktober til globalboernesundhed@gmail.com

NUBU

Tiltrædelsesforelæsning: Perspektiver på chanceulighed i skole og uddannelse - professionsforskningens imperativ og transformative potentialer

Fredag den 2. november 2018
kl. 13 - 15

på UCN, Mylius Eriksens Vej 137, 9210 Aalborg

I anledning af at Thomas Engsig er tiltrådt som docent i forskningsprogrammet Udsathed og Chanceulighed ved Professionshøjskolen UCN indbydes hermed til tiltrædelsesforelæsning.

På trods af at det danske velfærdssamfund er et af de mest lige i verden, ser vi tendenser til en øget social, økonomisk og strukturel ulighed i vores samfund, hvilket betyder, at der er børn og unge, der har ringere muligheder for at klare sig godt i skole, uddannelse og livet generelt. Chanceulighed er som nationalt og internationalt forskningsfelt forankret i en række traditioner, forståelser og perspektiver, men den praksisnære professionsforskning rummer visse fordringer, eller måske snarere imperativer, der afstedkommer et behov for at gentænke perspektiverne på fænomenet chanceulighed.

Thomas Engsig vil i tiltrædelsesforelæsningen adressere professionsforskningens imperativ og transformative potentialer og mulige genvordigheder i forhold til perspektiver på chanceulighed i skole og uddannelse.

Se program og yderligere oplysninger om tilmelding (åbner som pdf)