Genveje


Arrangementer

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb

Torsdag d. 19. september (Roskilde), fredag d. 20. september (Silkeborg), mandag d. 23. september (Middelfart), torsdag d. 26. (København) eller fredag d. 4. oktober (Aalborg)
Kl. 9.00-15.30

Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. På temadagen sættes der fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Derfor har du som leder eller fagprofessionel i sundhedsplejen, på skole- og dagtilbudsområdet eller på anbringelsesområdet et særligt ansvar for at være opmærksom og reagere, hvis børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. Det kræver specifik viden og kompetencer. Temaerne for dagen er: Hvad er et overgreb, og hvor ofte forekommer overgreb mod børn? Hvordan opdager du overgreb mod børn? Samt hvordan skal du handle, hvis du får mistanke eller viden om, at et barn har været udsat for overgreb?

Læs mere og tilmeld dig her

NUBU
Faglig fyraften: Bisidning

Tirsdag d. 1. oktober 2019
Kl. 17.00-19.15

Hos Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby

Børns Vilkår afholder faglig fyraften med fokus på deres bisidderordning. Der vil blive stillet skarpt på, hvordan du som fagperson kan hjælpe børn og unge med at få en bisidder, når de har brug for hjælp hos kommunen eller skal til børnesamtale i forbindelse med en skilsmisse.

Aftenen er særligt henvendt dig, der arbejder med børn og unge, hvad enten du er lærer, pædagog, psykolog, socialrådgiver, studerende eller har en anden børnefaglig baggrund.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

NUBU
Videnskursus om børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Onsdag d. 2. oktober 2019
Kl. 9.00-16.00
På VIA, Viborg

Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing? 
På kurset opnår du viden om tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og får kendskab til metoder til opsporing af udsatte børn og unge. Du vil få:

  • Indsigt i lovgivningen vedrørende opsporing og tidlig forebyggende indsats med fokus på samspillet mellem myndighed og almenområdet
  • Viden om de centrale elementer, der skal være til stede fagligt og organisatorisk for at lykkes med tidlig opsporing
  • Viden om udsatte børn og unge, herunder risikofaktorer og resiliens
  • Kendskab til tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge
  • Kendskab til tegn og signaler i sager med mistanke om overgreb
  • Viden om konkrete initiativer i forhold til tidlig opsporing

Læs mere og tilmeld dig her

NUBU
Social temadag: Autonomistøttende Pædagogik

Onsdag d. 9. oktober 2019
Kl. 9.00-15.45
På VIA, Campus Aarhus Nord

VIA inviterer til to temadage med Bo Hejlskov Elvén. På denne første temadag taler Bo ud fra personcentreret omsorg, etik og autonomi og viser en pædagogisk ramme for Low Arousal, afstemt pædagogik og struktur som pædagogisk virkemiddel. Den autonomistøttende pædagogik indebærer et opgør med mange af de metoder, vi gennem tiden har brugt for at kontrollere adfærd og udvikling hos børn og voksne med særlige behov. Temadagen klæder dig på til at forstå teorier og metoder bag en autonomistøttende pædagogik. Om du kender til Low Arousal tankegangen i forvejen er ikke så afgørende.

Du kan læse mere om temadagen og tilmelde dig her

NUBU  
Social temadag: Om at arbejde med adfærdsproblemer med Low Arousal

Torsdag d. 10. oktober 2019
9.00-15.45

På VIA, Campus Aarhus Nord

VIA inviterer til to temadage med Bo Hejlskov Elvén. På denne anden temadag er der fokus på en ramme for arbejdet med adfærdsproblemer på både kort og lang sigt. Når du arbejder med børn, unge og voksne kan du støde på problemskabende adfærd, og derfor har du brug for mange gode værktøjer, der ruster dig til det videre arbejde. På denne temadag bliver du præsenteret for forskellige håndterings-, evaluerings- og forandringsmetoder. 

Du kan læse mere om temadagen og tilmelde dig her

NUBU

Temadag om autismespektrumforstyrrelser

Tirsdag d. 22. oktober 2019
Kl. 9.00-14.00

På UCN, Aalborg

UCNs temadag tager afsæt i den nyeste viden om autisme, og dækker hele spektret fra massiv funktionsnedsættelse til de højere funktionsniveauer. Undervejs vil der være dialog om de praktiske pædagogiske tilgange og metoder, der kan være med til at understøtte trivsel, læring og udvikling.

Læs mere her

NUBU

Dialogmøde om foreløbige aftaler på børneområdet

Torsdag d. 24. oktober 2019
Kl. 10.00-14.00

Hos Ankestyrelsen, Aalborg

Ankestyrelsen inviterer til åbent dialogmøde om foreløbige afgørelser om foranstaltninger uden samtykke efter servicelovens § 75 (formandsafgørelser). Her vil praksis på området og de udfordringer som kan opstå, når der er behov for at træffe en foreløbig afgørelse, for eksempel om anbringelse uden for hjemmet, blive drøftet.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Social temadag: Intensive Interaction

Onsdag d. 6. november 2019
Kl. 9.00-15.45

På Via University College

VIA inviterer til Social temadag med psykolog Ditte Rose Andersen om den specialpædagogiske metode Intensive Interaction som er en afgørende ny tilgang til kommunikationshandicap, autisme, udviklingshæmning, hjerneskader, demens osv. ​Kommunikation og samspil er grundlaget for menneskelig trivsel, glæde og kontakt. Kommunikation skaber forståelse for det enkelte menneske og hjælper med at skabe meningsfuld læring og udvikling. Samtidig forebygger en god kommunikation frustrationsudbrud og voldsom adfærd. Kommunikative vanskeligheder er udtalte ved mange handicap, bl.a. autisme, intellektuelle handicap (mental retardering, udviklingshæmning), multiple funktionsnedsættelser, hjerneskade, demens m.v.

Intensive Interaction har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikative handicaps. Det sker gennem glædesfyldte, simple aktiviteter med udgangspunkt i, hvad personen selv gør, forstår, er optaget af, eller viser interesse for. Samspil og kommunikation udvikles således på en måde, der giver mening og glæde for begge parter – og som giver lyst til og mod på at kommunikere. Principperne i tilgangen baserer sig på den viden om udvikling af kontakt, samspil og kommunikation, vi har fra spædbarnsforskning og udviklingspsykologi

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU  
Konference: investering i efterværn

Torsdag d. 7. november 2019
Kl. 10.00-15.00

På Comwell Korsør

Hvordan skaber vi et efterværn, der giver de unge den hjælp og støtte, de har behov for? Syv kommuner har i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet nye faglige pejlemærker om kvalitet i indsatsen til unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson. Vær med, når Socialstyrelsen holder konference 7. november om det gode efterværn.

Unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson, slås hyppigere end andre unge med sociale eller personlige problemer. Det kan fx dreje sig om psykiske vanskeligheder, ensomhed eller udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
Det er derfor en målgruppe, der kan have behov for hjælp og støtte i overgangen til voksenlivet, og mange af de unge tilbydes efterværn efter servicelovens § 76. Men hvordan sikrer vi, at efterværnsindsatsen også har den rette kvalitet? Det er omdrejningspunktet for den konference, Socialstyrelsen afholder.

Du kan læse om konferencen og tilmelde dig her

NUBU
Konference: Hvordan styrker vi de positive fællesskaber?

Tirsdag d. 12. november i København og fredag d. 15. november i Aarhus

I samarbejde med Trygfonden inviterer Børns Vilkår til konference om psykisk mistrivsel og fællesskabets betydning for børns trivsel i grundskolen. Konferencen vil give indblik i børn og unges eget syn på psykisk mistrivsel og det at stå udenfor fællesskabet samt byde på oplæg med førende eksperter og praktikere.

Læs mere og tilmeld dig her

NUBU
Konference: Ny udsathed blandt unge

Mandag d. 25. november 2019
Kl. 9.00-15.30

På Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole

Center for Ungdomsforskning afholder konference om udsathed blandt unge. Mange unge i Danmark trives og har det godt. Man fristes næsten til at sige, at unge objektivt set aldrig har haft bedre muligheder end i dag, og i den seneste globale lykkemåling ligger Danmark blandt de højest placerede i verden. Samtidigt ser vi paradoksalt nok også, at oplevelsen af mistrivsel, udsathed og sårbarhed breder sig blandt et stort antal unge, ligesom at vi fortsat kæmper med et vedholdende antal meget udsatte unge, som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

På konferencen går vi på jagt efter forståelser af udsathed blandt unge og tager temperaturen på udsatheden i et af verdens rigeste og mest privilegerede lande.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Dialogmøde med advokater der møder i børnesager

Mandag d. 25. november 2019
Kl. 15.30-17.30

Hos Ankestyrelsen, Aalborg

Ankestyrelsen inviterer til åbent dialogmøde for at tale om samarbejdet mellem advokater og Ankestyrelsen på børneområdet, herunder i klagesager om børn, underretningssager og retssager.

Læs mere og tilmeld dig her.
NUBU

Inklusionsvejlederens dag 2020

Onsdag d. 15. januar 2020
Kl. 9.00-16.00
På Københavns Professionshøjskole

Kom og deltag i Inklusionsvejlederens dag med ekspertoplæg, workshops og refleksion vedrørende aktuelle temaer på inklusionsområdet. På denne årlige konference får du ny viden, inspiration og mulighed for at netværke med andre, der brænder for at skabe stærke fællesskaber og deltagelsesmuligheder for børn og unge i udsatte positioner. Programmet offentliggøres i starten af november 2019.

Hvis du gerne vil have besked, når tilmeldingen åbner, kan du registrere dig her

NUBU
Social Temadag: Medfølelsens pris

Onsdag d. 15. januar 2020
Kl. 9.00-15.45

På Via University College

Som professionel hjælper er det berigende og meningsfuldt at gøre en forskel i andres liv, men det kan også være slidsomt dagligt at møde smerte, angst og lidelse eller trusler, vrede og aggressioner og blive ved med at tilbyde indføling.

​Denne sociale temadag sætter fokus på den risiko, der er forbundet med at arbejde i ”hjælperfag” som fx plejeforælder, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, skolelærer, psykolog eller sosu-assistent. På temadagen bliver du mødt og hjulpet til ikke at tage det som et personligt, skamfuldt og privat nederlag at blive dybt påvirket og i forskellig grad slidt af mødet med dem, du forsøger at hjælpe.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Småbørnskonferencen 2020

Onsdag d. 15. januar til torsdag d. 16. januar 2020
Kl. 9.30 (onsdag) - 14.00 (torsdag)

På Hotel Nyborg Strand

Årets Småbørnskonference har undertitlen Sprog og Deltagelsesmuligheder. Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan er fokus på børns deltagelsesmuligheder og i den sammenhæng betydningen af de pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet blevet aktualiseret. Konferencen giver forskellige perspektiver på koblingen mellem deltagelsesmuligheder og læringsmiljøer ud fra forskellige faglige ståsteder; og giver dig ad den vej inspiration og ny viden til at arbejde videre med feltet i egen praksis.

Læs mere og tilmeld dig her.