Genveje


Arrangementer

Konference: Når samarbejde giver stabil skolegang

- om tværsektorielt samarbejde og vidensdeling, som giver mening for børn og unge

Tirsdag den 22. maj 2018
på Hotel Nyborg Strand

Skolefravær hos børn og unge er en tiltagende problematik for skoler og kommuner i dagens Danmark. Ustabil skolegang giver faglige, sociale, psykiske og biologiske konsekvenser både på kort sigt og på lang sigt.

Konferencen belyser de forskellige grunde til skolefravær, hvilken behandling og rådgivning har vist effekt på fraværet, samt hvordan et tæt samarbejde mellem regionen, kommunen og familien kan hjælpe børn og unge tilbage til stabil skolegang og god trivsel.

Se program for dagen (pdf) og tilmeld dig på Odense Kommunes hjemmeside

NUBU

 

Ph.d. forsvar om gentagelsens pædagogik 

Leo Komischke-Konnerup forsvarer sin ph.d.
onsdag den 23. maj 2018 kl. 13-16
på Aalborg Universitet i Rum 1.104 (Auditoriet), Kroghstræde 3, Aalborg

I sin ph.d.-afhandling Gentagelsens pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov har Leo Komischke-Konnerup undersøgt skole- og uddannelsespraksis på frie pædagogiske institutioner for unge med særlige behov.

På disse institutioner har man udviklet en praktisk skole- og uddannelsespraksis, der tager udgangspunkt i den antagelse, at eleverne kan lære og danne sig som alle andre mennesker – på trods af negative erfaringer med undervisning og skole, hvor mange af disse elever har lært, at de ikke kan lære i skolen, og at de heller ikke rigtig hører til i skolens fællesskab. Et alvorligt handicap at pådrage sig i et samfund, der i meget høj grad kræver, at alle lærer og uddanner sig livet igennem.

Leo Komischke-Konnerup er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet (Institut for psykologi og kommunikation) og er desuden ansat som chefkonsulent ved University College Syd. Han er uddannet lærer (1983), lektor i pædagogik (2006) og kandidat i Generel Pædagogik (2007). Han har tidligere arbejdet som lærer og leder i folkeskolen, på frie skoler og på sociale døgninstitutioner. Leo er desuden forfatter til en lang række publikationer om pædagogiske emner.

I bedømmelseskomiteen sidder:

  • Lektor Mogens Jensen, Aalborg Universitet (formand)
  • Lektor Merete Wiberg, Aarhus UniversitetProfessor
  • Michael Uljens, Åbo Academy University
  • Lektor Thomas Szulevicz, Aalborg Universitet

Læs mere om ph.d.-forsvaret på UC Syds hjemmeside

NUBU 

Konference: Pædagogers og forældres samarbejde 

Den 25. maj 2018 kl. 9:15 - 14:30
på Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde

Hvad skal pædagogers og forældres samarbejde handle om i børns tidlige år? Kom og bliv klogere på aktuel forskning, der på forskellig vis undersøger, hvordan samfundsmæssige tendenser og idealer får betydning for samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og hvad de forventer af hinanden og børnene.

Blandt aktuel debat i forhold til bl.a. master for en styrket læreplan og det reviderede lovgrundlag for dagtilbud er eksempelvis

  • Hvilken plads skal tidlig læring have i småbørns liv og i pædagogers og forældres hverdag med børnene?
  • Skal pædagoger vejlede forældre i at gøre hjemmet til et læringsmiljø?
  • Hvordan ved pædagoger og forældre om barnet er klar til skole og skal det være et fokus allerede i barnets første år?
  • Hvilken plads skal leg, respekt for mangfoldighed og medbestemmelse have i børnenes liv?

I forhold til de spørgsmål og mange andre typer spørgsmål er der ofte forskel på at være eksempelvis leder, politiker, pædagog, barn, forældre, evaluator, konsulent osv. Hvad pædagoger og forældre bør gøre sammen med børnene og for dem skifter ofte alt efter, hvor det ses fra, og hvem det opleves af.

Deltagelse i konferencen er gratis. Se program og tilmeld dig senest den 18. maj via Absalons hjemmeside

NUBU

Konference: ”Fælles om en bedre barndom”

Onsdag den 6. juni 2018
på Hotel Nyborg Strand

Kom og del erfaringer med at virkeliggøre en tidligere forebyggende og mere effektiv praksis på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen og Herning, Hvidovre og Haderslev kommuner inviterer til en tværfaglig konference.

Hvordan tænker vi forebyggelse hele vejen rundt - på tværs af myndighed, tilbud og almenområdet? Det diskuterer vi til konferencen ”Fælles om en bedre barndom”, der holdes 6. juni i Nyborg. Hør hvordan Hvidovre, Haderslev og Herning har grebet opgaven an og byd ind med jeres egne erfaringer og visioner. Formålet er at vidensudveksle og inspirere hinanden. Desuden vil Carsten Obel, professor i mental børnesundhed, fortælle om forebyggelsespotentialet i en systematisk tilgang i indsatserne til børn og unge i mistrivsel. Og Klaus Majgaard, forstander ved Askov Højskole, vil give sit blik på spændingsfelterne i samarbejdet på tværs af fag og professioner på børne- og ungeområdet.

Interesserede kan få en stand til at præsentere sine erfaringer og diskutere dem med andre. I programmet er der indlagt tid til at gå på besøg hos de forskellige stande.

Konferencen er afslutningen på det 3-årige partnerskabsprojekt ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats” mellem Socialstyrelsen og de tre kommuner.

Program, tilmelding og yderligere oplysninger på Socialstyrelsens hjemmeside

NUBU

Konference: Dansk trivselsforum 2018 - optimisme og Trivsel

Den 6. september 2018
på ODEON i Odense

Trivselsforum har åbnet for tilmeldingerne til årets landskonference. Her zoomes ind på skoleelevernes trivsel, fordi trivsel og læring hænger uløseligt sammen. I år handler konferencen specifikt om elevernes oplevelse af optimisme, forventninger og tro på sig selv og disse forholds indflydelse på elevernes trivsel.

Troen flytter bjerge, siger man. Og det gør den på godt og ondt, for uanset om du tror du kan eller tror du ikke kan, så får du formodentlig ret. For ting er tilbøjelige til at gå som vi forventer. I skolen afspejles både lærerens og elevens forventninger nærmest uhyggeligt tydeligt i elevens præstationer. Begrundet optimisme i skolen er således en gylden forudsætning for pædagogisk succes, mens pessimisme er noget nær en sikker vej til opgivenhed og fiasko.

Hvad kan man pædagogisk foretage sig, for at ingen elever mister troen på sig selv i skolen? Og hvad kan elever øve sig i, for ikke at ende som ofre for omstændighederne? Disse og mange andre spørgsmål forsøger Dansk Trivselsforum 2018 at besvare. Blandt oplægsholderne på Dansk trivselsforum 2018 er bl.a. Hans Henrik Knoop (professor DPU), Bjørn Holstein (professor emeritus SDU) og Anne Skare Nielsen (fremtidsforsker).

Programmet for Dansk trivselsforum 2018 er under udarbejdelse, og offentliggøres på Trivselsforums hjemmeside i april 2018.
Tilmeldingen er åben nu

NUBU

Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

Torsdag den 20. september 2018
på Hotel Nyborg Strand

Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk.

En tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier, som befinder sig i udsatte positioner, kan give livslang effekt. Både for de mennesker, der modtager en indsats, og for samfundet som helhed. Den 20. august 2018 afholder Socialstyrelsen og VIA University College en konference med fokus på aktuelle metoder, der virker i den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Første del af dagen byder på tre faglige oplæg, der hver giver forskellige vinkler på den tidlige forebyggende indsats. Her vil den norske professor Ivar Frønes, lektor Mette Skovgaard Væver og professor Barbara Hoff Esbjørn stille skarpt på problematikker omkring social eksklusion, mistrivsel blandt små- og spædbørn og den stigende tendens til angst blandt børn og unge.

Eftermiddagens program består af en række forskellige workshops. Nogle omhandler specifikke metoder (fx FIT, DUÅ, PMTO og Cool Kids), andre handler om resultatdokumentation, satspuljeinitiativet om lovende praksis og tilpasning af virksomme metoder til en dansk kontekst.

Konferencen henvender sig til kommunale ledere og praktikere, som arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Det er gratis at deltage. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2018. Der er åben for tilmeldinger nu.
Program, tilmelding og yderligere oplysninger på VIAs hjemmeside