Genveje


Arrangementer

Videnskursus om skolegang og skolevægring

Torsdag d. 3. september 2020
Kl. 9:00-16:00
På Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
Kurset er for myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet, medarbejdere fra det almene og specialiserede skoleområde og andre, der arbejder med børn og unge, der er i risiko for at udvikle skolevægring eller har skolevægring.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Temadag om opsporing og håndtering af overgreb

Torsdag d. 3. september i København

Fredag d. 4. september i Roskilde
Tirsdag d. 15. september i Silkeborg
Onsdag d. 23. september i Middelfart
Tirsdag d. 6. oktober i Aalborg

Til temadagen vil Socialstyrelsen sætte fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for voldelige eller seksuelle overgreb.

Læs mere og tilmeld dig temadagen iKøbenhavn, i Roskilde, i Silkeborg, i Middelfart eller i Aalborg

NUBU
Videnskursus om matchning til en foranstaltning

Mandag d. 7. september 
Kl. 9.00-16.00

På Professionshøjskolen Absalon

Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på? Når du har gennemført kurset har du fået indsigt i det lovgivningsmæssige grundlag for valg af foranstaltninger samt forsknings- og praksisbaseret viden om, hvordan man bedst matcher et barn eller en ung til en foranstaltning.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser

Tirsdag d. 8. september 
Kl. 9.00-16.00
På Københavns Professionshøjskole, Hillerød

​Ønsker du, at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet. Når du har gennemført kurset, har du sikret dig et solidt og kvalificeret vidensgrundlag for myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser, herunder kendskab til udredningsværktøjet og centrale problemstillinger i myndighedsarbejdet med målgruppen.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU

Videnskursus om underretninger

Tirsdag d. 8. september i København
Tirsdag d. 3. november i Odense

Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. På dette kursus opnår du viden om, hvordan man screener en underretning, forståelse for det tværfaglige samarbejde, kompetencer til at tydeliggøre en sammenhæng mellem underretningen og den faglige udredning samt kompetencer til at vurdere barnet eller den unges situation. 

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

Tirsdag d. 8. september 
Kl. 9.00-16.00
På Professionshøjskolen Absalon, Næstved

Samspillet med etniske familier kan opleves udfordrende. Forskellige kulturelle forståelser og traumer spiller en væsentlig rolle. Så hvordan styrker man samarbejdet med børn/unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund? Dette får du muligheden for at lære, ved netop at deltage i dette kursus, hvor du får øget forståelse for etniske minoritetsfamiliers kulturelle og psykosociale situation, der kan danne baggrund for en mere tillidsfuld og professionel relation mellem myndighedsrådgiver og barnet/familien.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Videnskursus om børn som pårørende

Torsdag d. 10. september i Næstved
Torsdag d. 8. oktober i Kolding

Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår. På kurset får du blandt andet kendskab til forskningen om børn og unge, som vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing. Du får desuden viden om forebyggende metoder, om tegn på mistrivsel hos målgruppen, om hvordan opfølgning kan tilrettelægges i grænsen mellem almenområdet, myndighed og civilsamfundet og meget mere.

Læs mere og tilmeld dig her.

 

NUBU

Konference: Stærkere fællesskaber - tværprofessionel praksisudvikling

Mandag d. 14. september 2020
Kl. 9.00-16.00
På Centralværkstedet, Aarhus

​I VIVE's rapport over kommunernes største oplevede udfordringer peges der især på ”Skolegang og fravær hos udsatte børn og unge/børn og unge med handicaps” samt ”Sammenhæng og koordinering på tværs af socialområdet og almensektor/psykiatri”
Ligeledes peger Skolelederforeningen i deres anbefalinger til den nye Undervisningsminister på for skarpe grænser mellem almen- og specialområdet og store udfordringer med at skabe fleksible mellemformer og lokale løsninger. På denne konference sættes der derfor spot på, hvordan man kan blive bedre til at hjælpe udsatte børn og deres familier ved at sætte kompetencer i spil på tværs af sektoransvarlighed.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU

Temadag: Børn i risiko - Samtalen med børn, unge og deres forældre

Onsdag d. 23. september i Aarhus
Torsdag d. 24. september i Holstebro
Kl. 9.00-15.30

Temadag ved Øyvind Kvello, som fortæller om samtalen med børn, unge og deres forældre. ​Inddragelsen af barnet, den unge og forældrene er betydningsfuldt for at skabe udvikling og forandringer i det sociale og pædagogiske arbejde. Fra praksis ved vi, at det er vigtigt fokus, men også at det kan opleves udfordrende. Fra forskningen ved vi, at der på trods af de gode intentioner, ikke altid inddrages i fornødent omfang. 

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Tværfagligt samarbejde i barnets første 1000 dage

Tirsdag d. 29. september 2020 i København
Mandag d. 5. oktober 2020 i Aarhus
Kl. 9.00-15-30

Barnets første 1000 dage konferencen har til formål at formidle praksisnær viden, der skal fordre og fremme det tværfaglige samarbejde og indsatser rettet mod børn og familier, der på forskellig vis befinder sig i mistrivsel eller udsatte livsforhold, i barnets første leveår.

Det betyder, at konferencen sætter helt unikt fokus på de allermindste samt betydningen af barnets første 1000 dage. Desuden er konferencen en mulighed for at udbrede kendskabet til de netop udviklede kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale i forbindelse med projektet ”Kompetenceløftinitiativet i forbindelse med 1000-dages programmet – en bedre start på livet”.

Læs mere og tilmeld dig konferencen i København her eller konferencen i Aarhus her.

NUBU

Fyraftensmøde: Tværprofessionelt samarbejde omkring udsatte børn og unge i praksis

Onsdag d. 30. september 2020
Kl. 15.30 - 18.00

På UCL, Niels Bohrs Allé

Det tværprofessionelle arbejde er et komplekst og dynamisk fænomen. Ida Schwartz og Ida Skytte Jakobsen giver dig to forskellige bud på, hvordan det tværprofessionelle samarbejde kan styrkes i praksis. Til fyraftensmødet vil du høre følgende to oplæg: 'Den fælles sag i tværprofessionelt samarbejde' og 'Tværprofessionelt samarbejde og viden om resiliens?'

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Børn og unge i psykisk mistrivsel

Mandag d. 5. oktober 2020
Kl. 9.30-16.00

Sted: Nyborg Strand Hotel

Antallet af børn og unge, der har psykiske vanskeligheder og får en diagnose, er steget de seneste år. KL har derfor sat børn og unge i psykisk mistrivsel på dagsordenen.
Forebyggelse og samarbejde omkring mistrivsel er derfor meget vigtigt, for at børn og unge ikke udvikler psykisk mistrivsel, med fx angst eller depression til følge. Mange børn og unge har desuden en diagnose, de skal have med sig hele livet. Børn og unge med en diagnose har brug for at rammer og indsatser forebygger, at diagnosen ikke bliver til reel sygdom, men ”blot” en del af børn og unges ellers normale liv. Det børnesyn, vi derfor lægger for dagen, har stor betydning for, hvordan vi forebygger og handler på mistrivsel.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU  
Videnskursus om efterværn

Torsdag d. 8. oktober 
Kl. 9.00-16.00

På UCL, Odense

Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet eller haft behov for en fast kontaktperson gennem opvæksten. Der kan derfor være behov for støtte i form af efterværn. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU 

Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Mandag d. 2. november
Kl. 9.00-16.00

På UC Syd, Haderslev

Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing? På kurset opnår du viden om tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og får kendskab til metoder til opsporing af udsatte børn og unge.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU  

Videnskursus om underretninger

Tirsdag d. 3. november
Kl. 9.00-16.00

På UCL, Odense

Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger? Du får øgede kompetencer til at vurdere og håndtere underretninger samt forstå underretninger som en del af et sammenhængende sagsforløb.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Mandag d. 9. november 2020 i Næstved
Mandag d. 12. april 2021 i København
Mandag d. 6. juni 2021 i Vejle

​Overgrebssager kan være særligt udfordrende, og det kan være svært at vide, hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler eller, hvordan man taler med børn, når der er mistake om overgreb. På dette videnskursus får du:
Du kan læse mere og tilmelde dig her.

NUBU
Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

Tirsdag d. 17. november 2020
Kl. 9.00-16.00

Sted: UCL, Vejle

Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn? Når du har gennemført kurset, har du indsigt i de juridiske krav til opfølgning og tilsyn samt viden om, hvordan man kan planlægge og foretage opfølgninger på den mest hensigtsmæssig måde.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
NUBUs årsmøde

Tirsdag d. 24. november 2020

Kl. 10.00-15.00
På Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

NUBU’s Årsmøde 2020 sætter spot på livsmuligheder og uddannelse for unge i udsatte positioner. Om formiddagen lader vi de unge selv komme med indspark til, hvad der fungerer og ikke fungerer, når de står på tærsklen til voksenlivet. Derudover vil et par forskere komme med nogle perspektiver på, hvordan man kan tænke anderledes i forhold til unges uddannelsesmuligheder. Eftermiddagen byder på tre forskellige spor med workshops. Hver workshop vil have et indledende oplæg fra en praktiker og en forsker.

Restriktioner som følge af COVID-19 udbruddet gør, at vi er nødt til begrænse antal deltagere ift. oprindeligt forventet. Årsmødet er derfor udsolgt, men tilmeld dig gerne ventelisten (på samme vis som almindelig tilmelding), så kan vi tilbyde dig en plads, hvis restriktionerne bliver lempet.

Læs mere om årsmødet og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Medfølelsens pris - når professionelle hjælpere har brug for hjælp: social temadag med Per Isdal

Onsdag d. 3. marts 2021
Kl. 9.00 - 15.30

På VIA, Campus Aarhus Nord

​Medfølelsens pris handler om den risiko, der er forbundet med at arbejde i ”hjælpefag”: som sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, plejeforælder, psykolog osv. Fagpersoner, der hjælper mennesker, der er væltet i tilværelsen og har brug for hjælp til at komme videre. Og det nødvendige arbejde for at passe på sig selv og den anden – borgeren, barnet, den unge. På konferencen vil du blive mødt og hjulpet til ikke at tage det som et personligt, skamfuldt nederlag at blive dybt påvirket og i forskellig grad slidt af mødet med dem, du forsøger at hjælpe.
 
Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.