Genveje


Social mobilitet, equity og resiliens

Nogle af NUBUs særlige fokusområder i forskningen er social mobilitet, equity og resiliens. Vi skaber viden om, hvad der skal til for at mindske uligheden i børns og unges livschancer - anvendelsesorienteret viden, der bidrager til de velfærdsprofessionelles arbejde med at skabe social mobilitet for børn og unge.

Uanset socioøkonomisk og kulturel baggrund er der særlige udfordringer i forhold til udsatte børn og unge, når man vil sikre gode betingelser for deres læring og trivsel i dagtilbud og i skolen. Med et fokus på social mobilitet, equity og resiliens ønsker NUBU at skabe viden om, hvilke faktorer og processer der skal til for at sikre lige muligheder og gode vilkår for alle børn uanset deres forudsætninger i skoler, dagtilbud og socialfaglig praksis. 

Denne anvendelsesorienterede viden bidrager til, at de professionelle kan arbejde bedst muligt for at skabe social mobilitet for børn og unge. 

Et sideløbende mål med dette fokusområde er at skabe en systematiseret viden om, hvad det er for nogle barrierer, der på den anden side kan forhindre, at skoler, dagtilbud og social- og pædagogfaglig praksis lykkes med at forandre forholdene for udsatte børn og unge - bedre forhold, der ellers kunne bevirke, at selve børnenes sociale baggrund ikke bliver den hæmsko, der nedsætter børnenes udvikling, læring og trivsel.

Skolen kan styrke social mobilitet 

Vi ved, at uddannelse er central, og at et godt skole- og uddannelsesforløb kan være med til, at alle børn får en rimelig chance for at nå deres fulde potentiale. Børns møde med dagtilbud og skole af høj kvalitet er en afgørende faktor i arbejdet med at styrke social mobilitet og i forhold til at imødekomme chanceulighed.

Vi ved også, at særligt udsatte børn og unge møder mange belastninger, som de skal håndtere og overkomme for at trives og klare sig godt på trods af deres livsbetingelser. Og vi ved, at dagtilbud, skole og pædagogisk praksis er betydningsfulde i denne sammenhæng. 

Der findes ret omfattende viden om, hvad det betyder, hvis børn og unge ikke har mulighed for at rykke sig på den sociale rangstige. Der er også omfattende viden om risici og belastning. Men der er ikke i samme omfang praksisrettet og professionsrelevant viden om, hvad der fremmer social mobilitet og styrker mulighederne for equity og resiliens. Det råder dette forskningsfokus bod på. Vi sikrer, at NUBUs forskning kan levere svar på, hvordan vi adresserer de centrale vilkår og udfordringer i arbejdet med udsatte børn og unge, og hvordan professionerne kan arbejde målrettet med at styrke den sociale mobilitet og mindske chanceuligheden for udsatte børn og unge. 

Social mobilitet

Social mobilitet betyder bevægelighed i forhold til sociale positioner, dvs. at du ikke behøver at blive det samme som dine forældre og ikke er strandet i en bestemt social placering. Forskningsmæssigt er der mest fokus på børn af ikke-uddannede forældre, for det er den gruppe, der statistisk har de største barrierer for at få stort udbytte af deres skolegang og klare sig godt gennem uddannelsessystemet. Forskningen i social mobilitet handler om, hvorfor det er sådan, og hvad skolen og andre instanser kan gøre for at overkomme disse barrierer.

Resiliens

Resiliens betyder ”at klare sig godt på trods”. Forskning i resiliens er et særligt perspektiv på forandringsprocesser med fokus på viden om, hvad der beskytter børn i vanskeligheder og udsatte positioner. Nogle børn klarer sig godt på trods af, at de vokser op i risikomiljøer. Resiliensforskningen undersøger, hvilke faktorer der virker beskyttende mod hvilke risici. Det kan fx dreje sig om sikkerhed, mestring og tilhørsforhold. Trygge børn, der føler, at de kan noget og hører til et sted, har større chancer for at klare sig godt igennem vanskeligheder.

Equity

Equity betyder chancelighed. Som forskningsbegreb inden for bl.a. lærerfaget refererer equity til, at det ikke alene handler om at tilbyde alle børn de samme muligheder, men derimod om at tilbyde dem løsninger, der bidrager til, at de kan nå til samme mål – uanset deres startsted. Hvis der bare er lige tilgængelighed til fx undervisning, men forskellige forudsætninger for at deltage i den – er det så reelt lige? Equity er en aktiv forskelsbehandling, hvor de børn, der kommer i skole med færrest ressourcer i bagagen – det være sig økonomisk, mentalt eller i forhold til trivsel – tilbydes mere støtte end de ressourcestærke børn.

Kontakt os, hvis du ønsker at finde en forsker inden for emner om social mobilitet, resiliens og equity.