Genveje


Kontinuitet og sammenhæng i indsatser til udsatte børn og unge

Et af NUBUs fokusområder er kontinuitet i indsatser til udsatte børn og unge. Vi skaber viden om, hvordan organisatoriske rammer kan sikre sammenhæng og stabilitet i såvel indsatserne som i de udsatte børns og unges liv generelt.

Hvert år bliver cirka 35.000 børn mål for en kommunal indsats. For mange børn og unge strækker indsatserne sig over år. Disse børn og unge møder forskellige fagprofessionelle både i deres hverdag og ikke mindst over tid. 

Samlet set bliver der brugt mange ressourcer både fagligt, politisk, økonomisk og organisatorisk på indsatserne for udsatte børn og unge. Ofte er der på samme tid mange forskellige indsatser i gang i forhold til et udsat barn eller ung. Forskningen viser, at kontinuitet i indsatserne er en vigtig faktor i arbejdet med udsatte børn og unge, ikke mindst for de børn og unge, der kommer fra familier præget af ustabilitet og brud.

Med et fokus på kontinuitet og sammenhæng i indsatser til udsatte børn og unge ønsker NUBU at skabe viden om, hvordan organisatoriske rammer kan sikre sammenhæng i de indsatser, som børn og unge tilbydes, fx i forbindelse med anbringelser uden for hjemmet. Det overordnede formål er med denne viden at kunne skabe mere stabilitet i børnenes og de unges liv generelt.

 

Manglen på sammenhæng fører til mistillid

Et særligt fokus er på, hvordan de professionelle kan styrke kontinuiteten og samtidig reducere omfanget og konsekvenserne af utilsigtede brud i udsatte børn og unges liv. Det er en velkendt erfaring blandt velfærdsprofessionelle, at indsatserne ikke altid lykkes. Sammenhæng og kontinuitet er ikke altid til stede i tilstrækkelig grad for hverken barnet eller den unge og familien. 

Manglen på kontinuitet og sammenhæng kan føre til, at børn, unge og deres familier præges af mistillid til indsatsen. Manglen på tillid rummer en selvstændig udfordring, som kan vanskeliggøre de professionelles muligheder for at forbedre børnenes situation og evne til at opbygge og indgå i tillidsfulde relationer i voksenlivet. 

I nogle tilfælde skyldes manglen på sammenhæng og kontinuitet, at de organisatoriske betingelser for de professionelles arbejde med indsatserne er uhensigtsmæssige. Det kan fx være pga. medarbejderskift, omorganiseringer eller økonomiske og politiske prioriteringer. Helt konkret kan der påvises direkte sammenhæng mellem organisatoriske rammer og effekten af indsatser til udsatte børn og unge. Det er derfor oplagt at fokusere på den organisatoriske ramme omkring de professionelles arbejde med at skabe virksomme og sammenhængende tiltag for børn og unge.

Børnenes perspektiv er vigtigt

Samtidig er børnenes og familiernes stemme vigtig. Det er først, når børnene selv oplever en sammenhæng i deres liv, at sammenhængstiltag for alvor er lykkedes. Det er jo først og fremmest for de udsatte børn og unges skyld, at vi skal skabe større sammenhæng og kontinuitet i indsatserne. Derfor inddrager NUBUs forskning også børnenes perspektiv.

Kontinuitet

Kontinuitet betyder sammenhæng. NUBU har fokus på kontinuitet i indsatser til børn og unge. Fra et forvaltningsperspektiv er der kontinuitet, når oplysninger videregives fra det ene tiltag til det næste. For børnene er kontinuitet snarere en følelse af, at der er sammenhæng i deres liv og i deres relationer. Forskningen har blandt andet fokus på de organisatoriske rammer for kontinuitet – hvordan sikres det, at indsatserne hænger sammen, og at der er sammenhæng mellem formålet med indsatserne og de faktiske indsatser? Der er også fokus på relationel kontinuitet – på så vidt muligt at fastholde tilknytning til skole, sportsklubber, venner, familie, selvom der er diskontinuitet og brud på andre områder i barnets liv.

Kontakt os, hvis du ønsker at finde en forsker inden for emner om kontinuitet og sammenhæng i indsatser til udsatte børn og unge.